top of page
  • aferresmarco

SALA POLIVALENT A VALL-LLOBREGA


FASE 1


OBJECTIUS :

Cobrir, tancar, soterrar els serveis, pavimentar, construir grades, reutilitzar els blocs de vestidors i sanitaris

El criteri que hem seguit per definir la primera fase es basa en les següents idees :


1.- L’espai polivalent ha de poder quedar cobert i tancat i ser utilitzable a la fi de la primera fase, mantenint la suficient ventilació natural per no haver d'instal·lar exutoris. Això vol dir que els panells de tancament arriben fins a la base de les jàsseres i l’enllaç amb el pla de coberta es farà amb una relliga que permet la ventilació i impedeix l’entrada d’ocells. Aquestes obertures garanteixen també un bon nivell d’il·luminació natural que es pot millorar incorporant panells de policarbonat en sectors de la coberta.

2.- ADEQUACIÓ A L'ENTORN: la posició dels lavabos i magatzem tal i com apareix en la proposta aprovada per l’Ajuntament impedeix l’obertura de l’espai polivalent tant a la plaça des d'on té accés com a la banda de ponent on apareix una esplanada per activitats a l’aire lliure. Considerem com una millora el que l’edifici es pugui relacionar amb els espais públics que l’envolten a través d’unes obertures corredisses de 7x4 m i molt especialment amb el bloc escolar veí.


3.- Situem l’espai destinat al bloc de lavabos i serveis paral·lel a la banda nord i aprofitem aquesta posició per situar-hi al seu damunt unes grades que podran ser accessibles des de la primera fase i representen una altra millora per a l’aforament i funcionalitat de l’espai. Les grades proposades donen cabuda a 125 persones assegudes amb plena visibilitat de l’espai de joc.

L'execució del nombre de sanitaris i vestidors ben equipats de mobiliari i instal·lacions estarà condicionat pel càlcul del cost final de la fonamentació en funció del càlcul detallat de la estructura, garantint sempre un nombre mínim d'unitats per al correcte funcionament de l'espai polivalent a la fi de la primera fase.

4.- Preveiem a la primera fase el soterrament de totes les instal·lacions de desguassos, arquetes de pas i canalitzacions necessàries per al funcionament complet dels espais i la pavimentació amb formigó lliscat damunt base de graves en tots els espais on no es facin distribucions de sanitaris. Proposem el trasllat i manteniment temporal del bloc de sanitaris existents a l’espera de poder completar la instal·lació dels vestidors i serveis en una segona fase. Aquesta opció es podria modificar si l’Ajuntament ho considera necessari.

Mentrestant, l’espai destinat a vestidors i serveis es pot utilitzar com ampliació de les activitats a realitzar en l’espai polivalent.

5.- Les escales d’accés a les grades són construïdes a base de peces prefabricades que es podran reutilitzar en fases posteriors on està prevista la seva nova col·locació. Les escales tindran una amplada de 120 cm.

6.- El tancament de la façana nord, damunt de les grades en una primera fase es farà utilitzant panells prefabricats de formigó amb aïllament tèrmic de la mateixa alçada que el magatzem i per això es podran reutilitzar a la tercera fase com a tancament de l’ampliació de magatzem.


7.- ADEQUACIÓ A L'ENTORN : Aprofitarem les terres provinents de l’excavació per construir una mota de terres entre el carrer Víctor Català i la zona verda, així en fases posteriors podrem resoldre amb enjardinament els desnivells existents entre els carrers i la pista i al mateix temps, protegir acústicament de sorolls els habitatges unifamiliars veïns. (Veure plànol explicatiu nº 1). La posició dels accessos i sortides d’evacuació són compatibles des de la primera fase per a un ús vinculat a l’escola veïna


8.- El sistema constructiu escollit és a base d’estructura i panells de tancament prefabricats de formigó. Hem escollit aquest sistema estructural abans de disposar de l'estudi geotècnic i és possible que en una fase posterior de càlcul reconsiderem aquesta tipologia estructural en funció de les càrregues transmeses al sòl i les dimensions de les sabates

La massivitat dels panells prefabricats de les façanes actuaran com aïllament acústic respecte de les finques veïnes i aquest aïllament acústic serà encara millor un cop s’hagin instal·lat els tancaments de vidre que incorporin exutoris a la banda superior dels panells en una fase posterior.

Amb la forma de les voltes de la coberta que es proposa, la disposició de les grades i un acabament fono-absorbent de les façanes interiors podem aconseguir una qualitat acústica immillorable de l’espai interior. Els altells d’accés a grades serviran per a la instal·lació dels controls de llum i so per als usos i actuacions audiovisuals. Els quadres elèctrics i d’enllaç d’instal·lacions queden a la base d’aquests altells.


9.- Tot just hem pogut disposar de l'estudi geotècnic el divendres 22 juliol. Hem constatat que per a una execució econòmica de l'obra cal realitzar la fonamentació en el nivell A amb unes càrregues no superiors a 1,34 Kg/cm² per a sabates de dimensions inferiors a 2x2 m. Tot això ens porta a pensar que caldrà plantejar una solució lleugera d'estructura procurant repartir les tensions transmeses al sòl.


10.- Cadascuna de les fases esmentades i representades en els plànols adjunts poden ser alterades en ordre i forma fins arribar a la solució definitiva però hem procurat que cadascuna d’elles estigui proporcionada i sigui assequible per al municipi de Vall-llobrega. Per altra banda, ANEMCO i AFM som empreses dedicades a la construcció i arquitectura en l’entorn de Vall-llobrega des de fa més de 25 anys amb equips de treball consolidats i amb capacitat per fer-ne un seguiment amb gran dedicació i cura dels acabats fins al final. La nostra vinculació al territori és de gran proximitat, els nostres clients i les nostres obres estan situades a l'entorn de Vall-llobrega i no ens podem permetre quedar malament .


MEMÒRIA DESCRIPTIVA PRELIMINAR DE LES FASES 2 i 3


OBJECTIUS


Instal·lació d'exutoris, completar el nombre màxim de lavabos i vestidors un cop valorades les diferents opcions que ofereix l’edifici. Completar i millorar els accessos, maximitzant l’aforament. Recuperació d'aigües de condensació provinents dels panells de la coberta i de la pluja per als sanitaris (aigües grises). Millora de les condicions acústiques dels paviments i paraments verticals interiors. Treballs d'enjardinament

FASE 2

La fase 2 ha de completar la construcció dels sanitaris generals i vestidors sota de l’espai de les grades. Una altra alternativa podria consistir en situar els vestidors en l’espai previst de magatzem on haurien estat situats els vestidors prefabricats durant la primera fase. Això tindria l’avantatge d’acostar la captació d’energia solar (que està prevista al sostre de l’espai de magatzem) al punt de consum principal que són les dutxes dels vestidors i al mateix temps, consolidaríem l’espai de sota-grada com un annex polivalent vinculat directament al pati del grup escolar veí. Aquesta nova idea que ens arriba en el moment de finalitzar la presentació d’aquest projecte ens fa adonar encara més de les possibilitats de transformació i flexibilitat de l’espai polivalent que proposem. Caldrà pensar-hi més si aquest projecte és l’escollit.


FASE 3

En aquesta tercera fase, el tancament damunt de les grades es converteix en una galeria de vidre, augmentant l’aforament i la il·luminació natural de la sala.

La distribució de vestidors permet la posició centrada en dos espais independents dels acumuladors d’aigua calenta sanitària tipus ROTEX o similar relacionats amb panells solars situats damunt del sostre del magatzem. El desnivell existent entre plaques i acumuladors permet el fàcil buidatge nocturn del circuit d’aigua.

Els exutoris imprescindibles per donar compliment a la normativa de protecció d’incendis quan l’edifici queda completament tancat, ocuparan els espais de vidre entre els arcs de la coberta i el tancament de façana.

Es pot millorar l’aforament i la relació amb els espais exteriors reutilitzant les escales en un vestíbul a doble alçada que posa en relació una gran porxada oberta a la zona verda i l’espai de grades. Es pot augmentar l’aforament de les grades i millorar la il·luminació natural realitzant una galeria que substituirà els panells prefabricats de tancament de la façana nord. Aquests panells es poden fer servir de tancament per a una extensió del magatzem ja que l’edifici estarà dissenyat per tal de què la seva alçada sigui compatible.

Cal considerar que tota la superfície de la coberta produeix durant els períodes de forta humitat (molt habituals en aquesta zona propera al mar) entre 100 i 300 litres d'aigua de condensació diaris que poden ser reutilitzats a través d'una cisterna amb sobreeixidor per a un circuit d'aigües grises. Aquest criteri d'estalvi s'està imposant per a la majoria d'ajuntaments i administracions amb qui treballem.

Es pot millorar l'acústica interior (reverberació) utilitzant un paviment reductor de sorolls a la pista poliesportiva. També es pot millorar l'acústica interior amb el tractament dels paraments verticals incorporant plaques lleugeres de plàstic ondulat que poden servir de pantalles d'il·luminació indirecta per a concerts, teatre i esdeveniments públics no esportius tal i com es va executar en l'edifici de la Bòbila Vella de Palafrugell (vegis la relació d'obres executades inclosa en la documentació annexa)

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page