top of page
  • aferresmarco

INTEGRACIÓ, FORMACIÓ, DECONSTRUCCIÓ

L'alcalde de Palafrugell i cinc alcaldes més de la Costa Brava envien un requeriment a la Generalitat on venen a dir que els seus serveis tècnics no tenen clar quins són els criteris que cal aplicar per a la redacció d'estudis d'integració paisatgística en el marc del nou Pla Director Urbanístic. El més probable és que la Generalitat els faci arribar la "Guia d'estudis d'impacte i integració paisatgística" que té publicada des de fa anys i que ben pocs arquitectes s'han llegit així com tampoc s'han llegit les nombroses directives de paisatge i l'extensíssima bibliografia sobre aquests temes que existeix des dels anys 70 del segle passat.

El problema és que els ciutadans i les normatives d'aplicació són cada cop més exigents i tant els redactors dels projectes com els funcionaris que han de donar l'aprovació i consell als alcaldes han d'estar al dia amb la seva formació, ben preparats, cultes i sobretot, amb una dedicació exclusiva.

L'alcalde de Palafrugell té damunt la taula una sentència en relació amb la construcció del macroxalet del Golfet on es demana que es redacti i s'aprovi un projecte d'integració paisatgística. La sentència ordena també l'enderroc dels murs de contenció dels talussos que amaguen l'excessiva alçada de l'edifici. Com es combina la integració paisatgística amb l'enderroc? Aquí arribem al cor de la discussió actual sobre els models urbanístics a la Costa. La deconstrucció.

Deconstruir vol dir primer fer revisió de tot allò que està previst construir. No es tracta simplement d'enderrocar. Es tracta d'anticipar el desastre, de no construir infraestructures innecessàries que cal pagar amb més construcció que alhora demanen noves infraestructures. Deconstruir vol dir transformar, conservar, eliminar i reciclar tot el sobrer per donar un nou sentit i una nova vida.

Ens entrevistem amb l'Alcalde de Palafrugell per fer-li veure la inutilitat d'un vial de gran amplada que preveu el Pla General d'Urbanisme al cor de Calella. El vial no aporta res a la mobilitat de Calella. Per pagar el vial s'ha previst la construcció de 54 habitatges. La construcció del vial i les cases implica la rectificació de la llera de la riera del Canadell, la seva cobrició donant com a resultat en un dia de pluja qualsevol l'abocament de totes les escorrenties a la platja del Canadell i la seva desaparició tal com la coneixem. A més, les 54 cases necessiten evacuar les seves aigües residuals, més serveis, consums, mobilitat...

L'alcalde ens escolta amablement. Pren notes i ens diu que ho consultarà amb els seus serveis Tècnics; aquells que no tenen clar els criteris a seguir per a la redacció d'un projecte d'integració paisatgística aconsellaran a l'Alcalde si les nostres preocupacions són pertinents.

I mentrestant esperem la seva resposta que molt probablement no arribi mai. El consistori, les persones que hi treballen potser no donen per més, contents com estan amb els seus magnífics planejaments urbanístics i és per això que demanen ara a la Generalitat que no se'ls limiti "l'autonomia municipal". Per fer què? Josep Ferrés Marcó, arquitecte

membre de Salvem el Golfet i SOS Costa Brava Palafrugell

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page