• aferresmarco

COMENTARIS EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA DE LA VIA PÚBLICA

Sense entrar en particularitats formals de composició, color... exposem una sèrie de reflexions que poden servir per millorar i posar al dia les noves ordenances en elaboració. Primer de tot hauríem d'aclarir si cal parlar de "via Pública" o d'"espai Públic" per donar nom a les ordenances que s'elaboren. Les ocupacions de l'Espai públic poden ser mòbils i immòbils. Poden ser adossades als edificis d'on depèn la seva activitat o formant illes sense cap relació amb les façanes i límits dels espais que ocupen. En general, les ocupacions dels espais públics han de guardar una proporció en relació amb el servei que poden oferir i l'espai públic que ocupen. Les ocupacions més permanents i d'us continuat estaran sempre adossades a les façanes dels edificis com a complement de la seva activitat. En cap cas l'activitat declarada estarà limitada únicament a les ocupacions de via pública i caldrà establir una proporció entre l'espai servidor (interior de l'edifici) i l'espai servit (ocupació de la via pública) molt especialment en establiments de restauració on la ràtio de m2 de cuina, magatzem, espai per a residus, extracció de fums i climatització han d'estar vinculats de manera racional amb els espais servits de menjador interior i terrassa amb ocupació de la via pública. Es pot inferir que l'ocupació de l'espai públic tindrà consideració de major consolidació i permanència com més a prop es situï de la façana de l'edifici que la suporta. En aquest sentit, es poden posar dos casos: A.- Les façanes- aparador tradicionals, actualment prohibides per a les ordenances i que encara són presents en pocs establiments de la nostra vila: Farmàcia del Carrer Raval inferior cantonada amb Cavallers, Botiga Ribas al Carrer Pi i Margall. Aquestes ocupacions són més nombroses a municipis com La Bisbal, Girona i Barcelona malgrat que les normes d'ocupació tampoc les afavoreixen. En canvi, a tota França, per exemple és una eina molt útil en la renovació i embelliment dels centres històrics perquè permeten conservar l'arquitectura original amb elements constructius reversibles. B.- Les plantacions arbustives o enfiladisses adossades o suspeses a façana. Es tracta d'elements de paisatge urbà que permeten amabilitzar l'itinerari pautant les visuals i les perspectives de carrer, reduint el seu aspecte fortament mineral i monocromàtic. Permeten establir espais d'ombra i, per tant, reduir la despesa energètica en refredaments artificials, millorant la qualitat ambiental dels espais interiors. Gràcies a senzills recursos de tutors i amb la complicitat dels veïns i associacions de veïns hi ha molt per fer al Municipi de Palafrugell i platges en aquest sentit. S'ha de considerar que com més s'allunyen els cossos d'ocupació de les façanes que les suporten, més efímer han de ser els seus components fins a desaparèixer per complet els elements de coberta i de protecció laterals. La Proporció d'aquests elements ha d'estar en funció de l'amplada de l'espai públic i l'alçada dels edificis confrontats. Aquest aspecte mereix un estudi més detallat de proporcions. Les ocupacions de l'espai públic amb elements aïllats han d'estar limitats a activitats mòbils i itinerants: Aparcament de vehicles, parades de mercat ambulant. Les ocupacions de l'espai públic aïllades han de ser desmuntables, apilables, transportables sense necessitat d'ajut mecànic. S'ha de considerar l'aparcament de vehicles als carrers com ocupació de l'espai públic en la mesura en què limiten l'ample de pas de vianants i condicionen les operacions de renovació urbana d'arbrat, mobilitat pacificada i reducció de contaminants. S'ha de prohibir molt especialment l'ús d'elements de calefacció en els espais públics exteriors no aïllats tèrmicament per raons òbvies de sostenibilitat i coherents amb les polítiques de reducció d'emissions de CO₂ Les Ocupacions de l'espai públic no es situaran mai entre les zones de trànsit de vianants i les vistes del paisatge. Josep Ferrés Marcó arquitecte Associació d'Arquitectes de Palafrugell. Febrer 2022

1 view0 comments

Recent Posts

See All