top of page
  • aferresmarco

CASES BIOLCIMÀTIQUES


JUSTIFICACIÓ FORMAL I COMPOSITIVA


Caminant per la banda sud de les Gavarres podem veure nombrosos afloraments granítics formant “construccions megalítiques” on es troben restes arqueològiques que demostren que antigament havien servit de refugi i lloc d’enterrament. Aquests afloraments magmàtics que sorgeixen abruptament de l’interior de la terra, es disloquen, colapsen i amb el temps s’erosionen quedant íntimament fosos amb el bosc que els abriga esdevenint una gran font d’inspiració per a l’arquitecte que s’imagini un edifici implantat en un fort rebaix de terreny com podria ser el cas de l’edifici del carrer Xarambeco 30.


​Efectivament, és a partir de l’experiència en l’observació d’aquests afloraments tan propers al solar (la zona de Les Pasteres i Ros Lluny a la banda nord de Sant Sebastià conté nombrosos para-dòlmens) que sorgeix la idea de realitzar un edifici que literalment sorgeix de sota terra i actua com a contenció i com a límit del creixement urbà de Llafranc.


Com qualsevol creació humana basada en la racionalitat dels usos i dels espais, l’edifici es diferenciarà formalment de la roca magmàtica primitiva pels seus contorns regulars, per la seva “planeitat” i horitzontalitat assimilant-se més al cristall que ha seguit un lent procés de refredament que no pas l’arrodoniment d’una roca eruptiva.


La resta del treball consisteix en aplicar els coneixements i les tècniques per aconseguir que l’edifici s’ajusti als criteris per assolir un balanç energètic nul que seran vigents a partir de l’any 2020. No proposem edificis de “luxe”, ni “exclusius” ni d’“alt standing” que són paraules buides, sense sentit i antiquades. Proposem un edifici plenament bioclimàtic des de l’origen de la seva concepció i amb una gran durabilitat que li vindrà donada per la seva capacitat d’estalvi energètic, d’acumulació i de captació de l’energia solar de manera cada cop més eficient a mida que les lleis i les tecnologies ens ho permetin.JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIÓ BIOCLIMÀTICA


Les característiques bioclimàtiques d’aquest edifici es basen en l’autoregulació tèrmica amb una utilització mínima d’artefactes tecnològics i al menor cost possible. Per això s’han seguit les següents estratègies:

1.- Generació d’escalfor.

1.1.- Encarament Sud de les obertures principals sense obstacles.

1.2.- Encarament Est i Oest de les obertures secundàries.

1.3.- Encarament Nord amb relleu i obertures mínimes.

1.4.- Ús de panells solars situats a la coberta superior i relacionats amb sistema de calefacció per sòl radiant de gran inèrcia que ha de permetre mantenir la casa permanentment a 15º de temperatura per controlar nivell d’humitat durant els mesos d’hivern.


1.5.- Està previst utilitzar caldera de biomassa (màxima qualificació energètica) o, alternativament, grup hidrònic amb bomba de calor elèctrica per a la calefacció i aigua calenta.

Cal remarcar que en el moment de redactar aquesta memòria les normatives afavoreixen la instal·lació de calderes de biomassa i en canvi perjudiquen la captació fotovoltaica. En tot cas, els sostres de les dues cases i les comunicacions internes estan encarats i preparats per rebre panells solars tèrmics i/o fotovoltaics en nombre suficient per assolir els requisits d’autosuficiència energètica que ben aviat hauran de ser imprescindibles en qualsevol edifici de nova creació.

2.- Generar refrescament.


2.1.- Efecte xemeneia.

L’ombrera que cobreix parcialment la rampa d’accés permet que l’aire que hi circula es refredi i penetri a l’interior del garatge que està enterrat on les parets i paviment tenen una temperatura mitjana a l’estiu inferior a vint graus. Les parets que separen el garatge de l’escala interior tenen unes obertures superiors transparents que permeten el pas de l’aire i la llum natural a través de l’escala. La casa 2 disposarà d’una obertura tipus VELUX o similar al sostre del badalot per afavorir la il·luminació i ventilació.2.2.- Corrent d’aire circulant per espais frescos.

Els murs i paviment del garatge estan a una temperatura mitjana inferior a 20º.


2.3.- Ventilació transversal.

Totes les plantes tenen ventilació transversal i estan obertes a la caixa d’escales.

La llosa d’escala és helicoïdal i té un ull que es més ample al nivell superior que a l’inferior, afavorint el pas de l’aire i la llum.


2.4.-Generadors d’ombra.

El voladís del sostre de la sala està dissenyat per donar ombra durant els mesos d’estiu i permetre l’assolellament interior la resta de mesos de l’any. L’ús de sòl flotant o enjardinat a les terrasses permetran controlar l’aïllament dels sostres.

Els dormitoris de la planta primera disposaran d’un tancament tipus “metalunic” que permetrà la regulació de l’assolellament.


3.-Acumulació de calor o fred.


3.1.-Augmentar la inèrcia tèrmica.

3.1.1.- Arquitectura “pesant”. Augmentarem el gruix de la capa d’anivellació entre el sòl radiant i el paviment de gres porcelànic a l’interior.

Les parets de les plantes soterrani seran d’una gran densitat així com també la separació entre els habitatges per afavorir una major inèrcia tèrmica (i també garantir una òptima insonorització entre habitatges).


​3.2.- Evitar la dissipació de l’escalfor i dimensionat correcte de l’aïllament tèrmic.

Les parets exteriors estaran recobertes per una capa de 5 cm de morter aïllant Weber projectat ETICS per evitar els ponts tèrmics. Els tancaments seran d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre laminat i de seguretat.

3.3.- Disseny de les obertures per afavorir l’efecte hivernacle i ús del subsòl per a la regulació tèrmica. Les grans vidrieres de la planta baixa funcionen com a captadors d’escalfor i la xapa gruixuda d’anivellació del sòl radiant actua com acumulador de l’escalfor capturada a l’interior a la manera de “mur Trombe”. Les obertures elevables de la sala disposen d’un mecanisme que permet una obertura de ventilació de 30 cm² mantenint la seguretat d’intrusió.

3.4.- La planta soterrani disposa d’una reserva d’espai capaç d’acumular fins a 2.000 litres d’aigua escalfada per les plaques solars.


4.- Transferència de fred o calor entre espais.

4.1.- Des del garatge fins a la coberta a través del badalot es pot establir una circulació que xucli l’aire dels dormitoris a través de les obertures situades sobre de les portes d’entrada.

Degut a la ràpida variabilitat del clima a la vora del mar, sobretot degut a les oscil·lacions i variabilitat dels vents, caldrà sovint modificar la posició de les obertures del garatge i del badalot per garantir el nivell de confort interior.


5- Altres aspectes bioclimàtics i mediambientals.


5.1.- Recuperació de les aigües de pluja pre-filtrades provinents de terrasses, cobertes i de la finca veïna situada a la banda EST per a la seva utilització en els sanitaris dels habitatges.

5.2.- Tots els espais dels habitatges inclosos els que estan situats en planta soterrani disposen d’il·luminació i ventilació natural.

5.3.- Es recuperaran la major part d’arbustos i petits arbres de flora autòctona existent al terreny original per a la seva replantació en la reconstrucció de jardineres, marges i talussos. Per això caldrà anticipar durant la tardor- hivern de 2016 el seu trasllat en testos o espais del solar propi o veí que no quedin afectats per les obres.

L’enjardinament final resoldrà aspectes de paisatge urbà que l’obertura del carrer Xarambeco va deixar sense resoldre.

5.4.- L’estabilitat del terreny en el gran rebaix del soterrani de la casa 2 queda garantit per les característiques geològiques de la zona on domina el granit en un grau de descomposició que afavoreix la seva fàcil excavació i estabilitat fins a una fondària de 8 metres. Una bona part de les terres d’excavació quedaran dipositades al terreny per al farciment de murs i talussos.

La contenció de terres a les zones de nivells d’excavació superiors a 3 metres es farà seguint la tècnica de micro pilons que garanteix la seguretat i rapidesa d’execució i l’estabilitat de talussos.

5.5.- L’execució dels treballs de rebaix es realitzen “pendent avall” seguint la traça de la rampa d’accés definitiva amb el màxim estalvi de combustible.

5.6.- La depuració de les aigües de la piscina es farà sense clor.


5.7.- La implantació de l’edifici, la seva volumetria resultant no afectarà amb ombres cap altre edifici existent o futur segons les regulacions urbanístiques actuals.

5.8.- Deixem pel final l’aportació bioclimàtica més singular d'aquestes cases consistents en l'aprofitament de l'aire fresc i humit a l'estiu provinent de la cisterna circulant per tubs enterrats fins a sota l'escala i el garatge com a mitjà de refredament de l'aire a l'interior dels habitatges seguint els models d'"abanbar" existents a l'Iran (Segons M Bahadori "Il condizionamento dell'aria nell' architetura iraniana, a Science , nº 116, abril de 1978).
Josep Ferrés Marcó

arquitecte


Palafrugell, 15 de juny de 2016.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page