top of page
  • aferresmarco

6 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL AL BARRI DEL PI VERD 

L’EDIFICI EN RELACIÓ AMB LA CIUTAT.

​El solar a on es situa el projecte es troba al límit sud del Sector d’Urbanització d’el Piverd i enllaça a l’Est amb una banda edificada que es preveu que tingui una alçada de planta baixa i pis (7m) i a l’Oest, amb una altra banda edificada de Planta Baixa i tres pisos (13 m). Actualment, les alçades edificades en aquest sector són molt reduïdes i no sobrepassen les dues plantes. Sembla molt difícil que en un termini curt de temps es consolidin les alçades que preveu el Pla General, ja que el tram de l’Avinguda Pompeu Fabra amb la que confronta el solar ha estat construït molt recentment. Hem inclòs una imatge per refrescar la memòria de cóm és aquesta part de ciutat.

​L’edifici que projectem mai arribarà encaixar amb la ciutat si interpretem de forma literal les previsions del Pla General. Pensem que cal que quedi deslligat de les futures actuacions fora del Sector i és per això que proposem la construcció d'’un edifici de Planta Baixa i dos pisos en tota la seva longitud, compensant l'excés d’alçada a l’extrem Est (Pb +2 en comptes de pb + 1) amb una disminució de l’alçada a l’extrem Oest (Pb+2 en comptes de Pb + 3).

La superfície d’edificació que s’exigeix en el concurs està molt per sota del màxim que es podria assolir. Això no passa gaire sovint i val la pena aprofitar-ho! És per això que hem descomposat l’edifici en un conjunt de quatre volums que s’adapten a la pendent del terreny i ens han de permetre resoldre d’una forma senzilla un problema d’escala en la percepció d’edificis llargs i de poca alçada com és aquest cas.

A partir d’aquesta idea, imaginant-nos com podia quedar l’edifici sota la llum, hem treballat per reforçar tot els aspectes de ritme en l’aspecte compositiu de la façana, molt conscients de que aquest edifici més que cap altre al Piverd remarcarà l’entrada a Palafrugell des del vial de Circumval·lació i li donarà el caire d’amabilitat i de prestigi que la Ciutat necessita.


L’EDIFICI EN RELACIÓ AMB LA SEVA ORGANITZACIÓ INTERNA.

L’edifici conté una planta soterrani destinada a aparcament, una planta baixa de locals comercials i accessos als habitatges i dues plantes pis que s’organitzen a partir de quatre caixes d’escala amb dos apartaments per replà. Tots els apartaments tenen una superfície útil inferior als 70 m² i la seva distribució es basa en els requisits que s’exposen en les bases del concurs i que hem resolt a partir de la idea de cercar la màxima flexibilitat en la seva distribució. Amb això volem expressar la idea de la necessitat de que tant la seva estructura de suport com el pas de les instal·lacions i les obertures de façana han de permetre la més gran varietat de distribucions possibles segons les necessitats dels usuaris.

Per això, en els plànols que acompanyen aquesta memòria ens permetem d’ensenyar l’espai interior dels apartaments amb els passos d’instal·lacions i l’estructura de suport per fer veure fins a quin punt el que es ven és l’espai en el seu sentit més ampli i no pas un conjunt de distribucions rígides. Hem dibuixat diverses variants de distribució per acabar de demostrar aquesta idea.

Tot això queda resolt repetint el mateix tipus de porta, balconera, armari, bany... per tal de simplificar i abaratir la construcció. Hem ajustat les distribucions amb la idea d’afavorir la ventilació transversal de manera natural i hem situat els balcons a les zones d’assoleig i hem resolt els tancaments exteriors amb porticons de llibret donant a les obertures interiors i exteriors la mateixa alçada que la dels apartaments. Tot això contribueix a que l’edifici presenti un aspecte i una escala molt més humana i adaptada al lloc.COMENTARIS A LA SOL.LUCIÓ ENERGÈTICA PROPOSADA.


​L’encarament privilegiat a sud de l’Edifici ens dóna la oportunitat de poder resoldre’l com un edifici “solar” en el sentit de que proposem la instal·lació de panells col·lectors d’energia solar térmica que es connecten amb acumuladors i calderes mixtes instantànies que es situen als replans de les escales. Tot això s’ha plantejat amb el mateix esperit amb que, en certes promocions, es deixa un espai reservat per a l'ascensor però no s’ instal·la. Hem representat el lloc a on es situarien aquests aparells sense que en un principi sigui necessari la seva instal·lació. El sistema de caldera ideal per aquest edifici seria el que es representa en l’esquema adjunt i amb el que tenim una bona experiència en instal·lacions realitzades que funcionen amb uns rendiments admirables (sempre que l’edifici compleixi amb uns certs requisits d’aillament tèrmic principalment a les cobertes).

El rendiment d’aquests aparells permet garantir gairebé la totalitat del consum d’aigua calenta durant tot l’any amb una superfície de panells solars de 16 m² per apartament i un estalvi energètic de fins al 40% amb calefacció. He previst a la secció de l’edifici un gruix de 40 cm als forjats per donar cabuda a un sistema de calefacció per sòl radiant, perfectament compatible amb les idees de distribució flexible exposades més amunt. L’Ajuntament de Palafrugell va aprovar en el Ple de Juliol d’enguany les primeres ordenances municipals de la Província de Girona per a l’ús i foment de l’energía solar Tèrmica.


Palafrugell, 19 de juliol de 2002

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page